പാച്ച് വർക്ക് സാരി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തയ്ക്കുന്നതെങ്ങനെ ??? HOW TO DESIGN PATCHWORK SAREE????

പാച്ച് വർക്ക് സാരി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തയ്ക്കുന്നതെങ്ങനെ ??? HOW TO DESIGN PATCHWORK SAREE????

Hi,Hello!…i am anjana sathya This video helps you to understand how to stitch a patch work saree on a jute material We need 5.5 meters of jute material For the borders take 3/4th meter of semi-jute material and 1.5 meters of cotton printed material Choose the colour according to your taste Press both the materials […]

Read More
Sewing Blanket Stitch (Stitch Lessons) | @laurenfairwx

Sewing Blanket Stitch (Stitch Lessons) | @laurenfairwx

Hi! It’s Lauren and today on Stitch Lessons, I’m going to show you how to sew a blanket stitch. Blanket stitch is a decorative stitch that looks like a series of short, parallel lines with a border of thread running along the seam that connects them. I typically use it to sew two fabric edges […]

Read More

Egyptian Cotton Sewing and Quilting Thread

Egyptian cotton; one of my favorite topics. Another big lie in the thread world. All that thread out there that is Egyptian cotton, all the bed sheets, all the clothing, all the towels that say Egyptian cotton; they’re lying to you. There’s no way in the world that Egypt grow enough cotton to have all […]

Read More